Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Elusie tuinontwerp

 

Artikel 1.      Definities

1.1          In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Elusie Tuinontwerp, het tuinontwerp en adviesbureau dat eigendom is van Carla van de Kolk-Piek. Inschrijving KvK 76337804

1.2          Elusie tuinontwerp levert tuinontwerpen, beplantingsplannen, onderhoudsplannen, procesbegeleiding tuinaanleg en adviezen.

1.3          Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan Elusie tuinontwerp opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden zoals omschreven onder art. 1.2. Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen Opdrachtgever en Elusie tuinontwerp zijn overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag.

1.4          Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Elusie tuinontwerp

Artikel 2.      Toepasselijkheid

2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Elusie tuinontwerp gesloten overeenkomsten en verrichtte werkzaamheden en alle overige door Elusie tuinontwerp verrichte handelingen.

2.2          Door ondertekening van een overeenkomt met Elusie tuinontwerp, een door Elusie tuinontwerp gestuurde offerte, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij/ zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Elusie tuinontwerp en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3          Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4          Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Elusie tuinontwerp en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3.      Aanbiedingen en offertes

3.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Elusie tuinontwerp gesloten overeenkomsten en verrichtte werkzaamheden en alle overige door Elusie tuinontwerp verrichte handelingen.

3.2          Elusie tuinontwerp behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte eventuele verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en schetsen. Deze stukken blijven ongeacht de vraag of teken kosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht en tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van de auteursrechten in rekening is – of wordt gebracht – haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond worden of op andere wijze gebruikt.

3.3          Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Elusie tuinontwerp zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

3.4          Een samengetelde prijsopgave verplicht Elusie tuinontwerp niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5          Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4.      Formulering van de Opdracht

4.1          Alvorens een opdracht te aanvaarden zal Elusie tuinontwerp in overleg met de Opdrachtgever een duidelijke formulering van inhoud en omvang van de opdracht bepalen.

4.2          Elusie tuinontwerp zal de Opdrachtgever, indien deze dat wenst, een raming verstrekken van de vergoedingen die hem voor de vervulling van de opdracht toekomen en een indicatie geven over het totaalbedrag van de door Elusie tuinontwerp in het kader van de te verstrekken opdracht te maken overige kosten.

4.3          De vergoeding van Elusie tuinontwerp zal, afhankelijk van de inhoud en de omvang van de opdracht, op voorstel van Elusie tuinontwerp in onderling overleg met de Opdrachtgever worden vastgesteld.

4.4          Eerst nadat de opdracht bepaald is en over de omvang en de hoogte van de vergoeding en overige kosten als bedoeld in 4.2 door de Opdrachtgever en Elusie tuinontwerp overeenstemming is bereikt, zal door Elusie tuinontwerp een opdracht kunnen worden aanvaard.

Artikel 5.      Totstandkoming van de opdracht

5.1          Opdrachten aan Elusie tuinontwerp kunnen uitsluitend tot stand komen onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

5.2          De opdracht komt tot stand door een opdracht van de zijde van de Opdrachtgever overeenkomstig een door Elusie tuinontwerp opgestelde vrijblijvende offerte van een opdracht dan wel door verzending van een schriftelijke opdrachtbevestiging door Elusie tuinontwerp aan de Opdrachtgever.

Artikel 6.      Uitvoering van de opdracht

6.1          Elusie tuinontwerp onderhoudt een vertrouwensrelatie met de Opdrachtgever en gedraagt zich dienovereenkomstig. Zij treedt bij de uitvoering van de haar verstrekte opdracht op als gemachtigde van de Opdrachtgever met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden hieromtrent is bepaald. Daarbij houdt Elusie tuinontwerp de Opdrachtgever adequaat op de hoogte van haar verrichtingen.

6.2          De in de opdracht genoemde leveringstijden zijn altijd indicatief, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Elusie tuinontwerp spant zich in om de genoemde leveringstijden te realiseren en zal de Opdrachtgever in kennis stellen zodra deze overschreden zullen gaan worden.

6.3          Indien Elusie tuinontwerp redelijkerwijs kan verlangen dat in verband met de aard van de opdracht de inschakeling van een deskundige op een ander vakgebied gewenst is, zal de Opdrachtgever, in overleg met Elusie tuinontwerp, deze deskundige inschakelen dan wel Elusie tuinontwerp daartoe machtigen.

6.4          Bij de beoordeling van de vraag of Elusie tuinontwerp de opdracht op de juiste wijze heeft uitgevoerd, blijft de esthetische waarde van haar plan buiten beschouwing.

Artikel 7.     Werkzaamheden van Elusie tuinontwerp

7.1          De werkzaamheden van Elusie tuinontwerp omvatten de in de opdracht overeenkomst aangeduide onderdelen van een tuinontwerp, beplantingsplan en/of proces begeleidende diensten.

7.2          Het behoort niet tot de taak van Elusie tuinontwerp zorg te dragen voor de benodigde overheidsgoedkeuringen en/of vergunningen ten behoeve van de uitvoering van het ontwerp.

7.3          Het ontwerpvoorstel omvat een globale voorstelling van het plan.

7.4          Elusie tuinontwerp kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een globale raming van de uitvoeringskosten.

7.5          Het definitieve ontwerpplan is een uitwerking van het ontwerpvoorstel op schaal waarin de met de Opdrachtgever overeengekomen wijzigingen zijn verwerkt, of bij het ontbreken daarvan, een uitwerking van het ontwerpvoorstel in ongewijzigde vorm. Mocht de opdrachtgever het schetsontwerp willen aanpassen, geldt hier een maximale tijdsduur van 4 weken voor. Mocht er binnen deze 4 weken geen reactie van de opdrachtgever op het schetsontwerp van Elusie tuinontwerp gegeven zijn, zal Elusie tuinontwerp het schetsontwerp als definitief ontwerp beschouwen en deze verder uitwerken. Het definitieve ontwerpplan omvat de tekening(en) van de volledige indeling van het door Elusie tuinontwerp ontworpen terrein op werkbare schaal, op meerdere manieren uitgewerkt conform de offerte.

7.6          Er kunnen geen rechten ontleend worden aan detailtekeningen en/of constructietekeningen, deze dienen te allen tijde te worden goedgekeurd door een onafhankelijk expert. Indien gewenst kan Elusie tuinontwerp hier een architect, aannemer en/of constructeur voor benaderen.

7.7          Het beplantingsplan omvat een genummerde overzichtstekening met bijbehorende plantenlijst. Op het niet aanslaan van gewassen of het doodgaan door externe factoren kan Elusie tuinontwerp niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 8.     Betalingen

8.1          Bij vergoeding op basis van het uurtarief heeft Elusie tuinontwerp het recht na elke 21e dag van de kalendermaand de vergoedingen met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te declareren.

8.2          Indien Elusie tuinontwerp een opdracht in gedeelten uitvoert, is zij gerechtigd om bij elke gedeelte betaling van het uitgevoerde gedeelte te vorderen. Voor elk gedeelte ontvangt de Opdrachtgever een deelfactuur.

8.3      Betaaltermijn: 50% bij opleveren schetsontwerp, 50% na oplevering projectmap.

8.4          Voor extra ontstane kosten die direct voortvloeien uit de opdracht, vindt declaratie plaats direct nadat de kosten zijn ontstaan of volgens tussen Opdrachtgever en Elusie tuinontwerp overeengekomen termijn.

8.5          Elusie tuinontwerp zal de Opdrachtgever een overzichtelijke factuur verstrekken waarin een specificatie van de gefactureerde werkzaamheden is opgenomen.

8.6          Betaling van al hetgeen aan Elusie tuinontwerp verschuldigd is, dient te geschieden binnen 2 weken na factuurdatum, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever een rente verschuldigd is ter hoogte van het als dan geldende wettelijke rentepercentage met ingang van de vervaldag.

8.7          De Opdrachtgever is niet bevoegd op de facturen van Elusie tuinontwerp enig bedrag in mindering te brengen wegens een door de Opdrachtgever gestelde tegenvordering uit welke hoofde dan ook.

8.8          Indien Elusie tuinontwerp bij wanprestaties van de Opdrachtgever tot buitengerechtelijke incassomaatregelen en zo nodig tot gerechtelijke maatregelen overgaat, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 9.     Aansprakelijkheid

9.1          Elusie tuinontwerp is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Elusie tuinontwerp toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Elusie tuinontwerp verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

9.2          Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

9.3          De aansprakelijkheid van Elusie tuinontwerp tegenover de Opdrachtgever is in alle gevallen beperkt tot maximaal het te factureren bedrag.

9.4          Indien Elusie tuinontwerp schadeplichtig is, kan de schadevergoeding worden beperkt indien de van toepassing zijnde aansprakelijkheidsregels tot onbillijke uitkomsten zouden leiden.

9.5          Voorts is de navolgende aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten:

  • De aansprakelijkheid voor door derden ontworpen plannen of plandelen, tenzij deze derden aantoonbaar voor rekening en risico van Elusie tuinontwerp werkzaam zijn.
  • Schade voortvloeiend uit handelen of nalaten van aannemers/leveranciers.
  • Kabels en leidingen (KLIC).
  • Schade aan roerende en onroerende goederen of aan personen.
  • Schade ontstaan doordat de Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over omstandigheden van en/of zaken met betrekking tot het terrein waartoe de opdracht aan Elusie tuinontwerp wordt gegeven.

9.6          Elusie tuinontwerp is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de uitvoering van in het ontwerpplan en/of beplantingsplan opgenomen onderdelen waarvoor vergunningen of andere overheidsgoedkeuringen zijn vereist.

9.7          Er kunnen geen rechten ontleend worden aan detailtekeningen en/of constructietekeningen, deze dienen te allen tijde te worden goedgekeurd door een onafhankelijk deskundige. Indien gewenst kan Elusie tuinontwerp hiervoor een architect, aannemer en/of constructeur voor benaderen.

9.8          Indien Elusie tuinontwerp aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Elusie tuinontwerp beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.9          Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van drie maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Artikel 10.   Auteursrechten

10.1      Het eigendom van de door Elusie tuinontwerp aan Opdrachtgever afgegeven methodes, schetsen, ontwerpen, modellen, tekeningen, prints, foto’s en/ of ontstane werken blijft bij Elusie tuinontwerp.

10.2      De Opdrachtgever is niet bevoegd om het werk, plannen en/of schetsen van Elusie tuinontwerp te wijzigen en/of in gewijzigde vorm ten uitvoer te brengen tenzij daarover van tevoren met Elusie tuinontwerp is overlegd en deze daarvoor toestemming heeft verleend. Opdrachtgever krijgt na algehele betaling slechts het gebruiksrecht van de opgeleverde werken.

10.3      De Opdrachtgever heeft pas het recht tot uitvoering van het van Elusie tuinontwerp afkomstig ontwerpplan verworven, nadat hij deze de vergoeding voor ontwerpvoorstel en het definitieve ontwerpplan en/ of beplantingsplan heeft voldaan.

10.4      Het ontwerpplan en/of beplantingsplan van Elusie tuinontwerp mag slechts eenmalig worden uitgevoerd en alleen door de Opdrachtgever.

10.5      Elusie tuinontwerp heeft het alleenrecht haar schetsen, tekeningen en ontwerpen openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen evenals te gebruiken voor publicitaire doeleinden.

10.6      De Opdrachtgever zal de hem ter hand gestelde schetsen, tekeningen en ontwerpen niet overdragen of in handen stellen van derden, behalve voor zover de verwezenlijking van het ontwerpplan en/of beplantingsplan dit noodzakelijk maakt.

10.7      Elusie tuinontwerp heeft het recht de gerealiseerde tuin te fotograferen en de daaruit voortvloeiende foto’s voor publicitaire doeleinden te gebruiken.

 

Artikel 11.   Bijzonder verloop van de opdracht

11.1      Indien de Opdrachtgever eenzijdig de overeenkomst opzegt, dient deze annulering schriftelijk te geschieden. Hierbij gelden de bepalingen van artikel 11.2 en 11.3.

11.2      De tot dan toe door Elusie tuinontwerp verstuurde facturen dienen volledig voldaan te worden binnen de daarvoor gestelde termijn.

11.3      Voor de werkzaamheden die uitgevoerd zijn na de laatste factuurdatum en voor de annuleringsdatum is Elusie tuinontwerp gerechtigd om, van de eerstvolgende in de offerte/overeenkomst afgesproken deelbetaling, 25% in rekening te brengen per volle week die verstreken is.

11.4      Elusie tuinontwerp heeft het recht de werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden die buiten haar invloedssfeer liggen, of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen. Omstandigheden die als zodanig gelden zijn bijvoorbeeld: brand, wateroverlast, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Elusie tuinontwerp is in dit geval niet gehouden tot enige vergoeding.

Artikel 12.   Slotbepaling

12.1      Op de met Elusie tuinontwerp gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12.2      Alle geschillen die tussen Opdrachtgever en Elusie tuinontwerp ontstaan, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.

12.3      Door ondertekening van de offerte verklaart de Opdrachtgever akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Elusie tuinontwerp.

Aldus op 21 januari 2020 vastgesteld door C.N. van de Kolk-Piek, eigenaar van Elusie tuinontwerp.